?

         B?O V? D? LI?U C?A B?N

         M?ng c?a b?n có th? g?p r?i ro b?t c? lúc nào trong ngày. B?o v? doanh nghi?p c?a b?n b?ng nh?ng máy in1 và các máy tính cá nhan an toàn nh?t th? gi?i.2

         TìM HI?U TíNH N?NG B?O M?T IN ?NTìM HI?U TíNH N?NG B?O M?T MáY TíNH
         1 D?a trên ?ánh giá c?a HP v? các tính n?ng b?o m?t ?? c?ng b? n?m 2016 c?a các máy in c?nh tranh cùng phan khúc. Ch? HP m?i cung c?p t?? h??p ca?c tính n?ng b?o m?t có th? giám sát nh?m phát hi?n và t? ??ng ng?n ch?n t?n c?ng, sau ?ó t? xác th?c tính toàn v?n c?a ph?n m?m khi kh?i ??ng l?i. ?? bi?t danh sách máy in, h?y truy c?p: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. ?ê? biê?t thêm th?ng tin: www.hp.com/go/printersecurityclaims
         2 D?a trên kh? n?ng b?o m?t ??c ?áo, toàn di?n và mi?n phí c?a HP và kh? n?ng qu?n ly c?a HP Manageability Integration Kit trên m?i khía c?nh c?a máy tính cá nhan bao g?m qu?n ly ph?n c?ng, BIOS và ph?n m?m th?ng qua tính n?ng System Center Configuration Manager c?a Microsoft trong s? các nhà cung c?p v?i trên 1 tri?u máy bán hàng n?m tính ??n tháng 11 n?m 2016 trên dòng máy tính cá nhan Elite c?a HP trang b? b? x? ly Intel? Core? th? h? th? 7, ?? h?a Intel? tích h?p và Intel? WLAN.
         幸运28预测